Regulamin

Regulamin Serwisu Internetowego www.enado.pl

 

I.        Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.        COK – wydzielone przez Usługodawcę Centrum Obsługi Klienta, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać dostęp do Serwisu, w tym złożyć Zamówienie i/lub Rezerwację podczas połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem czat.

2.        Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny dla dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany w Serwisie samodzielnie przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta.

3.        Klient – i) osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także ii) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu, w tym ze Sklepu Internetowego i/lub w przypadkach opisanych w Regulaminie ze Sklepu fizycznego.

4.        Konsument – Klient, o którym mowa w art. I.3.i) dokonujący z przedsiębiorcą, w tym z Usługodawcą, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.        Konto (Konto Klienta) – część Serwisu, w ramach której Klient może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie.

6.        Kupon Promocyjny – informacja o przyznaniu Klientowi korzyści, w tym rabatu na Produkty, opisanych w każdorazowym regulaminie korzystania z nich, dostępnym w Serwisie.

7.        Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), ustalany samodzielnie w Serwisie przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta podczas procesu Rejestracji, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta.

8.        Newsletter – udostępniana przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu informacja handlowa przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy lub innych podmiotów współpracujących z Usługodawcą.

9.        Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Klienta, dokonana samodzielnie przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta, z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Serwisie lub za pośrednictwem COK.

10.        Serwis – ogół funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę pod adresem http://www.softlux.pl

11.        Sklep Internetowy – funkcjonalność Serwisu, za pośrednictwem której można złożyć Zamówienie (kupić Produkty)

12.        Strona – Usługodawca i Klient, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.

13.        Usługa (Usługi) – usługa dostępu do Serwisu, świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy DE.

14.        Usługodawca – Softlux Monika Kaczmarek-Bucher

15.        Ustawa – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827).

16.        Ustawa DE – ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

17.        Ustawa KC lub k.c. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

18.        Ustawa PA – ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: z 17 maja 2006 r. – Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

19.        Ustawa PT – ustawa z 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tj.: Dz.U. z 26 lutego 2014 r. poz. 243).

 

II.        Postanowienia ogólne

1.        Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu. Serwis umożliwia Klientom:

1.        zarządzanie danymi osobowymi podanymi w Koncie Klienta (wymaga Rejestracji i logowania),

2.        powiadamianie o statusie Zamówień  w Sklepie Internetowym (wymaga Rejestracji i logowania),

3.        kontrolowanie i zarządzanie Zamówieniami (wymaga Rejestracji i logowania),

4.        dostęp do Konta Klienta (wymaga Rejestracji i logowania),

5.        dostęp do Kuponów Promocyjnych (wymaga Rejestracji i logowania, jeśli dostępne tylko w Koncie Klienta),

6.        informowanie o Produktach w Sklepie Internetowym

7.        składanie Zamówień oraz dokonywanie Rezerwacji  (wymaga Rejestracji i logowania),

8.        komunikację dotycząca Produktów i aktywności w Serwisie (może wymagać Rejestracji i logowania zgodnie z komunikatami w Serwisie), w tym wyrażanie opinii o Produktach

2.        Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy oraz k.c..

3.        Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień lub Rezerwacji korzystając z pośrednictwa COK. Klienci tacy otrzymają wszelkie informacje oraz dostęp do Regulaminu tak jak Klienci Sklepu Internetowego.

4.        Korzystanie przez Klienta z Serwisu przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość  jest związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia, w tym telefonicznego. Opłaty za koszty połączenia nie są pobierane przez Usługodawcę, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy PT, z których korzysta Klient. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient. Opłata dla Klienta za połączenie z numerem telefonicznym udostępnianym przez Usługobiorcę do kontaktu z Klientem, w tym w celu składania Zamówień oraz Rezerwacji nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta Klient, w szczególności nie są to tzw. numery premium.

5.        Usługodawca może ograniczyć dostęp do wybranych funkcjonalności Serwisu Klientom, którzy nie spełniają określonych warunków, np. wiek (18 lat). Z uwagi na ograniczenia, w szczególności ograniczenia licencyjne, wprowadzane przez producentów/wydawców niektórych Produktów i/lub Treści cyfrowych, Usługodawca może ograniczyć Klientom, którzy nie spełniają określonych warunków, możliwość zakupu wybranych Produktów i/lub Kodów aktywacyjnych. Informacja o ograniczeniach będzie każdorazowo zamieszczana w Serwisie.

6.        O ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa wyłączne do treści udostępnianych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia Sklepu Internetowego, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, i Treści cyfrowych i innych dostępnych w Serwisie, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują ich właścicielom, Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

7.        Klienci mogą w każdym czasie, bez ponoszenia kosztów uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.

 

III.        Warunki techniczne

1.        Korzystanie z Serwisu możliwe jest o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient spełnia następujące, minimalne wymagania techniczne:

1.        Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub

2.        Mozilla Firefox w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub

3.        Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,

4.        oraz minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2.        Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem Klienta z Serwisu w celu:

1.        utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,

2.        dostosowania i optymalizacji Serwisu do potrzeb Klientów,

3.        tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu,

4.        personalizacji przekazów marketingowych,

5.        zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

3.        Połączenie telefoniczne z COK możliwe jest przy pomocy dowolnego operatora udostępniającego na terenie Polski publiczne usługi telekomunikacyjne w rozumieniu Ustawy PT. Minimalne wymagania techniczne połączenia telefonicznego to aparat telefoniczny wyposażony w tonowe wybieranie numerów.

4.        W przypadku wydania Serwisu w wersji z przeznaczeniem na urządzenia mobilne nie wszystkie funkcjonalności lub treści Serwisu mogą być dostępne analogicznie jak w wersji klasycznej.

 

IV.        Zakres, warunki i zasady korzystania z Serwisu

1.        Usługodawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

2.        Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania Klienta z Serwisu (w przypadku braku Rejestracji i zalogowania). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony. W przypadku korzystania z pośrednictwa COK umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą nawiązania połączenia telefonicznego Klienta z COK i zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.        Korzystanie z poszczególnych funkcji Serwisu może być odpłatne. Informacje o odpłatności za korzystanie z takich funkcjonalności zamieszczone zostaną zgodnie z obowiązującym prawem oraz w taki sposób, aby można było się z nimi zapoznać przed skorzystaniem z takich funkcjonalności.

4.        Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego w Serwisie lub za pośrednictwem COK. W przypadku Rejestracji dokonywanej w Sklepach fizycznych lub za pośrednictwem COK Usługodawca nadaje tymczasowe hasło Konta Klienta i przesyła Klientowi na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji informację o utworzonym haśle tymczasowym oraz o możliwości jego zmiany przez Klienta.

5.        Szczegółowe zasady korzystania z dedykowanych Klientowi Kuponów Promocyjnych oraz warunków innych akcji promocyjnych i marketingowych będą określane w Koncie Klienta lub określać je będą odrębne regulaminy, o których Klient zostanie powiadomiony przez Usługodawcę.

6.        Klient, który dokonał Rejestracji i:

1.        zapisał się na Newsletter, lub

2.        wyraził w Koncie Klienta zgodę: i) na przetwarzanie danych osobowych zebranych przez Usługodawcę w procesie rejestracji jak i innych danych uzyskanych w przyszłości, w celach statystycznych, promocyjnych i marketingowych przez Usługodawcę, oraz ii) na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących do celów marketingu bezpośredniego oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Usługodawcy, lub

a.        do innych promocji organizowanych przez Usługodawcę lub podmioty współpracujące z Usługodawcą, o których Usługodawca będzie zawiadamiał w Koncie Klienta lub określać je będą odrębne regulaminy, o których Klient zostanie powiadomiony przez Usługodawcę;

7.        W Koncie Klienta Usługodawca udostępnia historię zakupów dokonywanych w Sklepie Internetowym.

8.        Po wykonaniu czynności, o których mowa w art. IV.6.1 – art.IV.6.3. Usługodawca udostępnia historię zakupów dokonywanych w Sklepach fizycznych – nie dotyczy zakupów dokumentowanych fakturą – po uprzedniej rejestracji Umowy sprzedaży zawartej w Sklepie fizycznym w Koncie Klienta.

9.        Rejestracja w Koncie Klienta Umowy sprzedaży zawartej w Sklepie Internetowym dokonuje się automatycznie.

10.        Usługodawca zastrzega prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Serwisu, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

11.        W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w Serwisie, w szczególności w trakcie składania Zamówień i Rezerwacji Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Serwisu.

12.        Usługodawca nie jest dostawcą „Internetu” ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy PT. Klient we własnym zakresie powinien uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwy jest kontakt z Serwisem i korzystanie z jego funkcjonalności.

13.        Klient zobowiązany jest w szczególności do:

1.        korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, m.in. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

2.        niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej;

3.        niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,

4.        korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem, w tym niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

5.        korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,

6.        korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie w innym zakresie treści należących do Usługodawcy lub osób trzecich jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Usługodawcy lub ich właściciela.

14.        Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w Serwisie.

15.        Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu, w tym składania Zamówień i/lub Rezerwacji, jak również może ograniczyć dostęp Klienta do Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach:

1.        podania przez Klienta danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,

2.        naruszania przez Klienta dóbr osobistych, w szczególności innych Klientów,

3.        działań lub zaniechań sprzecznych z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego np. poprzez uporczywe, kilkukrotne składanie Zamówień i Rezerwacji oraz uporczywe, kilkukrotne nieodbieranie Produktów, pod warunkiem że nie stanowi to przypadków, o których mowa w art. V oraz art. VI Regulaminu Sklepu Internetowego.

16.        Osoba pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu na podstawie postanowień art. IV.15 Regulaminu nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

17.        Usługodawca zapewnia Klientowi pozbawionemu prawa do korzystania z Serwisu na podstawie art. IV.15 Regulaminu mechanizm elektroniczny umożliwiający archiwizację w formie plików PDF informacji dotyczących Kodów aktywacyjnych oraz historii zakupów udostępnionej w Koncie Klienta.

18.        Klient, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji o produktach i promocjach Usługodawcy lub w inny sposób udostępniony przez Usługodawcę zapisał się na Newsletter będzie otrzymywał Newsletter. O terminie wysyłki Newslettera decyduje Usługodawca. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera, w szczególności poprzez kliknięcie odpowiedniego odesłania internetowego (linku) udostępnionego w Newsletterze.

19.        Usługodawca może prowadzić testy nowych funkcjonalności lub rozwiązań technicznych Serwisu. Informacje o nich będą umieszczane w Serwisie, jeśli będą wpływać na prawa i obowiązki Klientów.

20.        Usługodawca nie inicjuje kontaktu telefonicznego z Klientem w celu przedstawienia oferty Sklepu Internetowego. W celu zainicjowania kontaktu z Usługodawcą Klient powinien wykonać połączenie telefonicznie na następujące numery: 609 888 789 lub inne wskazane w Serwisie lub m.in. w treści ogłoszeń reklamowych Usługodawcy. Po uzyskaniu połączenia telefonicznego Klient łączy się z COK.

21.        W trakcie połączenia telefonicznego z Usługodawcą Klient ma możliwość lub może zostać poproszony przez pracownika COK w trakcie składania Zamówienia lub Rezerwacji o składanie dyspozycji za pomocą wybierania tonowego dostępnego w swoim urządzeniu telekomunikacyjnym.

 

V.        Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu

1.        Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać niezwłocznie wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, jakie zostały zgłoszone przez Klientów.

2.        Klient może powiadomić Usługodawcę o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu (Reklamacje Serwisu).

3.        Klient może zgłaszać Reklamacje Serwisu na adres: Softlux Monika Kaczmarek-Bucher os. E. Raczyńskiego 2/32, 62-020 Swarzędz, lub telefonicznie na numer telefonu COK. Za datę złożenia Reklamacji Serwisu uznaje się datę jej nadania do Usługodawcy potwierdzoną stemplem pocztowym lub datę jej telefonicznego zgłoszenia.

4.        Klient może złożyć Reklamację Serwisu w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu. Reklamację Serwisu złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Klienta, co jednak nie uchybia możliwości dochodzenia przez Klienta roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

5.        W Reklamacji Serwisu Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn Reklamacji Serwisu.

6.        Usługodawca udzieli odpowiedzi na Reklamację Serwisu w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na Reklamację Usługodawca przekaże Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

 

VI.        Odpowiedzialność

1.        Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z Serwisu.

2.        Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Serwisem.

3.        Klient ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania lub zaniechania za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Serwisu za pośrednictwem własnego Konta.

4.        Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.

5.        Usługodawca zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

 

VII.        Pozostałe prawa i obowiązki

1.        Każda ze Stron w każdym czasie i bez podania przyczyn samodzielnie rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną nawiązaną za pośrednictwem COK, rozłączając połączenie telefoniczne, z zastrzeżeniem zachowania przez drugą Stronę praw nabytych przed rozwiązaniem takiej umowy.

2.        W innych przypadkach każda ze Stron w każdym czasie i bez podania przyczyn, może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem zachowania przez drugą Stronę praw nabytych przed rozwiązaniem takiej umowy oraz postanowień poniżej.

3.        Klient, który posiada Konto Klienta rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną: i) samodzielnie usuwając Konto Klienta, składając taką dyspozycje na jego podstronie albo ii) zgłaszając żądanie usunięcia Konta Klienta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia Usługodawcy żądania usunięcia Konta Klienta, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.

4.        Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (nie dotyczy art. VII. 1), poinformuje Klienta o tym na adres e-mail podany w Koncie Klienta, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.

5.        Usługodawca ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.

6.        Usługodawca ma prawo zrezygnować z utrzymywania Konta Klienta lub dowolnej jego funkcjonalności. O rezygnacji Klient zostanie poinformowany z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, korespondencją elektroniczną, na adres e-mail podany w Koncie Klienta oraz po zalogowaniu się na Koncie Klienta.

7.        W przypadku rezygnacji przez Usługodawcę z utrzymywania Konta Klienta, wszelkie Kupony Promocyjne i/lub inne korzyści przyznane Klientowi w ramach Konta Klienta, których data ważności wykracza poza datę korzystania przez Klienta z Konta Klienta, mogą być wykorzystane przez Klienta nie później niż do dnia upływu daty ich ważności wynikającej z ich treści.

8.        W przypadku rezygnacji przez Usługodawcę z utrzymywania Konta Klienta, Usługodawca zapewnia archiwizację historii zakupów ujawnionej w Koncie Klienta oraz informacji dotyczących Kodów aktywacyjnych, w formie plików PDF.

 

VIII.        Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.        Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1.        Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,

2.        Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą,

3.        Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

2.        Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl/.

3.        Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Usługodawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożlwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: sklep@enado.pl

 

IX.        Spory

1.        Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2.        Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

X.        Postanowienia przejściowe i końcowe

1.        W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Ustawy, Ustawy KC, Ustawy DE oraz Ustawy PA.

2.        Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: i) zmian organizacyjnych lub prawnych Usługodawcy, ii) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu, iii) zmiany funkcjonalności Serwisu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności. Usługodawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany Usługodawcy przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do Zamówień i Rezerwacji, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.

3.        Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.

4.        Regulamin wchodzi w życie 24 maja 2018 r.

 

Regulamin sklepu internetowego www.enado.pl

 

Sklep internetowy Enado.pl  jest własnością Firmy Softlux Monika Kaczmarek-Bucher z siedzibą w Swarzędzu 62-020 , os. Raczyńskiego 2/32. NIP firmy: 7772618962, REGON:
Treść strony www.enado.pl, należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy, a przedstawione tam obrazy produktów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania towarów w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem www.enado.pl zwanym dalej Sklepem, zawiera także wymagane prawem informację dla Klientów, w tym dotyczące trybu reklamacyjnego.
 2. Sklep działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera lub innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.
 3. Sklep zobowiązany jest dostarczyć Klientowi rzeczy bez wad.
 4. Sklep zobowiązany jest poinformować Klienta o łącznej cenie za towary wraz z podatkami, a także opłatach za transport oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia.
 5. Sklep nie nalicza żadnych dodatkowych kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy.

§2 Strony transakcji

 1. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym Enado.pl zwanej dalej Kupującym jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.
 2. Stroną dokonującą sprzedaży w sklepie internetowym Enado.pl zwana dalej Sprzedającym jest Softlux Monika Kaczmarek-Bucher .

§3 Przedmiot transakcji

 1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione na stronie sklepu internetowego  Enado.pl lub inne zamówione przez Kupującego za zgodą Sprzedającego.
 2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się na stronie Sprzedającego są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez nabywcę.
 4. Ceny podane w sklepie internetowym są ważne tylko w ofercie internetowej.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdującej się na jego stronie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
 6. Zmiany cen nie będą dotyczyć zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.
 7. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego Enado.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem. Kupujący zostanie o tym poinformowany. Do Kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania czy anulowania całości zamówienia.

§4 Składanie zamówień

 1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie Sklepu wypełniając formularz rejestracji. Rejestracja w Sklepie jest równoznaczna z zaakceptowaniem przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 2. Klient dokonuje wyboru towarów (w tym ich ilości) poprzez kliknięcie w pole „Do koszyka”, a następnie określa sposób wysyłki oraz sposób płatności. W ostatnim kroku (Płatność) następuje weryfikacja wszystkich podanych wcześniej danych oraz złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w pole „Zamawiam i płacę”.
 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma, w ciągu 48 h, e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia przez Sklep.
 4. Sklep realizuje zamówienie niezwłocznie, najpóźniej w terminie 2-3 dni roboczych od daty potwierdzenia złożonego zamówienia.
 5. Podczas składania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych imienia i nazwiska, dokładnego adresu, adresu email oraz telefonu kontaktowego.
 6. Sklep internetowy sprzedającego przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Enado.pl danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. 2014 r. poz. 1182 oraz zgodnie z warunkami określonymi w dziale „Polityka Prywatności”.
 8. W przypadku zamówienia towaru nie będącego w bieżącej ofercie Sprzedający zastrzega sobie prawo do zażądania dokonania wstępnej wpłaty do 20% wartości tego zamówienia.
 9. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedającym.

§5 Płatności

 1. Płatności za towar w sklepie internetowym mogą się odbywać w następujący sposób:
  a). przelew bankowy – NAJTAŃSZA FORMA DLA KUPUJĄCEGO- kupujący dokonuje przelewu po potwierdzeniu drogą elektroniczną zamówienia na wskazane konto przez Sprzedającego wartość zamówionego towaru + koszt transportu. Wysyłka towaru następuje natychmiast po uznaniu konta Enado.pl
  b). płatność za pobraniem – kupujący płaci kurierowi przy dostawie i obciążony jest dodatkowym kosztem pobrania wysokości  5 zł brutto + koszty dostawy. Wysyłka następuje po uzgodnieniu i potwierdzeniu zamówienia.

c). kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności: tpay.com

§6 Dostawa

 1. Dostawa towaru realizowana jest we współpracy z firmą kurierską DPD i/lub Poczta Polska
 2. Towar z fakturą zakupu jest dostarczany pod wskazany przez Kupującego adres dostawy.
 3. W przypadku, gdy doręczyciel nie zastanie Kupującego pozostawia awizo. Ponowna próba dostawy nastąpi w ciągu 48 godz. W tym czasie Kupujący może się skontaktować z kurierem, aby uzyskać przybliżony czas dostawy. Jeżeli doręczyciel ponownie nie zastanie Kupującego pozostawia drugie awizo, w którym wskazuje miejsce odbioru towaru. Zamówienie winno być odebrane w ciągu 4 dni o daty drugiego awiza. Po tym terminie zamówienie jest anulowane, a KOSZTAMI PRZESŁKI BĘDZIE OBCIĄŻONY KUPUJĄCY.

§7 Odbiór towaru. Reklamacje.

 1. Przed odbiorem przesyłki od kuriera Kupujący jest zobowiązany sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności powinien zwrócić uwagę na ślady uszkodzenia taśm, narożników przy opakowaniach kartonowych. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia i zamówiony towar jest niekompletny lub uszkodzony, to Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki i sporządzić w obecności kuriera PROTOKÓŁ SZKODY. Protokół szkody jest niezbędny przy rozpatrywaniu zasadności zgłoszenia, w którym zawarty będzie dokładny opis uszkodzenia lub braków, a także datę i godzinę doręczenia. Następnie Kupujący powinien skontaktować się niezwłocznie z Biurem firmy Enado.pl  celem wyjaśnienia sytuacji. Po powrocie tego towaru do magazynu Sprzedającego i potwierdzeniu zasadności odmowy przyjęcia towaru przez Kupującego natychmiast będzie wysyłana druga przesyłka wolna od uszkodzeń. W przypadku braku uszkodzeń na opakowaniach Kupujący ma obowiązek przyjąć przesyłkę i zapłacić, jeśli jest dostarczana „ZA POBRANIEM” zapłaty przez kuriera i w tym momencie zmówiony produkt staje się jego własnością.
 2. Enado.pl zastrzega sobie prawo dochodzenia-występowania o zwrot poniesionych kosztów od Kupującego w przypadku nie odebrania – odmowy odbioru zamówionej przesyłki bez uzasadnionych przyczyn wymienionych w tym regulaminie.
 3. Sprzedający informuje, że nie przyjmuje żadnych przesyłek „Za pobraniem”.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady (Rękojmia).
 5. Reklamacje z tytułu niezgodności towarów z umową sprzedaży można składać pisemnie bezpośrednio na adres Sklepu (Enado.pl z siedzibą w Swarzędz 62-020 , ul. Rutkowskiego 1 ) lub mailowo na adres: sklep@enado.pl
 6. Klient może skorzystać z wzoru formularza reklamacji zamieszczonego do pobrania na stronie Sklepu Formularz reklamacji, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Odesłanie reklamowanego towaru następuje na adres Sklepu, a koszty związane z wysyłką pokrywa Klient.
 8. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może jednak zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzedzającym.
 9. W terminach określonych w ust. 7  Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 10. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Klientowi wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z umową, lub uwzględniane są inne roszczenia przysługujące Klientowi z tytułu z rękojmi.  W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Sklep zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 11. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunku do Klientów innych niż konsumenci.

§8 Odstąpienie od umowy przez konsumenta, Zwrot towaru

 1. Klient będący konsumentem zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zmianami) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towarów dokonanej za pośrednictwem naszego Sklepu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, na zasadach określonych poniżej w ust. 2-10.
 2. Prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy sprzedaży towaru, który jest dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba (inna niż przewoźnik) weszli w posiadanie towaru.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą na adres Sklepu:Enado.pl z siedzibą w Swarzędzu 62-020 , ul. Rutkowskiego 1 ) lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@enado.pl
 5. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego do pobrania na stronie Sklepu Formularz odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 8. Sklep wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu zwrotu przez Klienta towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. W razie odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest odesłać towar na adres Sklepu: Enado.pl z siedzibą w Swarzędzu 62-020 , ul.Rutkowskiego 1, niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, poinformowania Sklepu o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 10. W razie odstąpienia od umowy Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§9 Kupony rabatowe, Newsletter

 1. Sklep może emitować kupony rabatowe do wykorzystania w Sklepie, które zostaną wysłane do Klienta pocztą elektroniczną. Kupony rabatowe mogą być realizowane wyłącznie na stronie Sklepu.
 2. Kupony rabatowe są ważne tylko przez określony, podany na nich okres, mogą być zrealizowane tylko raz i nie można ich łączyć z innymi kuponami rabatowymi.
 3. Wartość kuponu rabatowego nie może być wykorzystana do zapłaty za towary innych osób.
 4. Kwota z kuponu rabatowego nie jest oprocentowana ani nie ma wartości pieniężnej w gotówce.
 5. Podczas rejestracji Konta oraz przy każdym późniejszym zalogowaniu się na konto Klient ma możliwość zapisania się do newslettera Sklepu.
 6. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera logując się na swoje konto na stronie Sklepu.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Różnice wynikające z indywidualnego ustawienia komputera Kupującego (kolor, proporcje, kontrast) nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego towaru.
 2. Rejestrując się i składając zamówienie Kupujący akceptuje treść powyższego regulaminu. W sprawach nie uregulowanych w powyższym dokumencie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a do rozpatrywania sporów jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 3. Nazwa Sklepu, zdjęcia zamieszczone na stronie Sklepu, znaki towarowe Sklepu oraz producentów towarów, podlegają ochronie prawnej. Zabrania się kopiowania oraz wykorzystywania jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sklepu.
© ENADO, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
#wytworzone przez dEdE